Θ.Βρεσθένης 26Α, 11743, Αθήνα 213 0366 203

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Όροι και προϋποθέσεις

1) Η επιχείρηση Ο Μάστορας (στο εξής “η επιχείρηση”) μπορεί να παράσχει εγγύηση καλή λειτουργίας για τον υδραυλικό εξοπλισμό του χώρου και για διάστημα ενός έτους από την αναγραφόμενη ημερομηνία στο δελτίο τεχνικού ελέγχου .

Η εγγύηση δίνεται μετά από έλεγχο και πιστοποίηση της καλής κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου, οπότε και παρέχεται το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας .

2) Η εγγύηση περιλαμβάνει κάθε επισκευή ( εργασία και τοποθέτηση ) σε υδραυλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό από τις αναγραφόμενες στο δελτίο τεχνικού ελέγχου . Η εγγύηση επί του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που θα δίνεται θα είναι γραπτή και θα αναγράφει ακριβώς τα μέρη του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για τα οποία εγγυάται.

3) Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση και την εγγυητική ευθύνη, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή να απαιτήσει επισκευές πριν την εγγύηση.

4) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή μέχρι τριών βλαβών επί του πιστοποιημένου εξοπλισμού και για το διάστημα για το οποίο δόθηκε . Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει καμία ευθύνη για περαιτέρω βλάβες ή φθορές, αλλά καλύπτει μόνο την επισκευή και την λειτουργία του εξοπλισμού .

5) Κάθε επισκευή που θα γίνεται στα πλαίσια της εγγύησης θα υποχρεούται να γίνει με ανταλλακτικά της επιλογής του πελάτη που θα προμηθεύσει η επιχείρηση στις τιμές καταλόγου της . Η επισκευή των πιστοποιημένων εγκαταστάσεων γίνεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση, μετά από ενημέρωση του πελάτη και στον ταχύτερο δυνατό χρόνο . Μετά την έγκριση των επισκευών από τον πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση για τυχόν κακή λειτουργία τους . Σε περίπτωση επίσης που χρησιμοποιηθούν υλικά για επισκευή από άλλον προμηθευτή, η εγγύηση παύει να ισχύει .

6) Η εγγύηση παρέχεται μόνο για τον χρόνο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που χορηγείται στον πελάτη, ο οποίος πελάτης παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση προέρχεται από σύμβαση ή από τον νόμο. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει η να εγγυηθεί για περισσότερες βλάβες ή χρονικό διάστημα, ανάλογα την κάθε περίπτωση .

7) Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε τυχόν κακή εγκατάσταση ή εργασία από την επιχείρηση καλύπτεται κατά τους κείμενους κανόνες από την επιχείρηση .

8) Δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση ζημίες η βλάβες από δόλο ή από φυσικά φαινόμενα .

9) Οποιαδήποτε παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων επιφέρει την παύση της εγγύησης για το μέλλον . Σε περίπτωση που η παύση της εγγύησης προκλήθηκε από πράξη του πελάτη, κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση δεν βαρύνει την επιχείρηση .

10) Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εγγύηση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, μετά από την έγγραφη ενημέρωση του πελάτη, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης. Για όλες τις διαφορές από τις ανωτέρω υπηρεσίες αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Back to top